Közhasznúsági jelentés Alapítványunk 2010. évi tevékenységéről

Feltöltve június 30, 2011 Szerző: szabolcsiferencalapitvany
Kategóriák: Uncategorized

Tisztelt Látogatók!

Az alapítvány a 2010. évi tevékenységéről közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ bekezdésének értelmében az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be.

 A közhasznúsági jelentés tartalma

I./ Számviteli beszámoló

II./ Beszámoló a költségvetési támogatások felhasználásáról

III./Az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

IV./Az Alapítvány által eszközölt cél szerinti juttatások kimutatása;

V./ Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékéről

VI./ Beszámoló az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékéről, illetve összegéről

VII./ Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

I./

Számviteli beszámoló

A számviteli beszámoló a jelen közhasznúsági jelentés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

II.

Beszámoló a költségvetési támogatások felhasználásáról

Az Alapítvány 2010. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

III./

Az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Alapítvány 2010. évben – alakulásának évében – kizárólag a közhasznú tevékenységéhez szükséges vagyon felhalmozása és gyarapítása érdekében tevékenykedett, vagyonát – a mellékelt számviteli beszámoló tanúsága szerint – kizárólag a működéséhez legszükségesebb költségek fedezésére fordította elenyésző mértékben (pl. bankszámla fenntartásával járó, bizonylatok megvásárlásával kapcsolatos költségek, stb.).Az Alapítvány vagyonát 2011. évtől kezdődően fogja közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében részben felhasználni.

IV./

Az Alapítvány által eszközölt cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2010. évben cél szerinti juttatásokat nem eszközölt

V./

Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékéről

Az Alapítvány 2010. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és fentiek szerveitől támogatást nem kapott.

VI./

Beszámoló az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékéről, illetve összegéről

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek 2010. évben semmilyen jogcímen semmilyen juttatást, illetve költségtérítést nem folyósított.

VII./

Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

Az Alapítvány 2010. évben azzal a céllal alakult, hogy anyagi erőforrásaihoz mérten – lehetőség szerint évenkénti rendszerességgel – támogatásban részesítse a nyíregyházi Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium szociálisan rászorult diákjait, akik választott szakmájuk elsajátításában kiemelkedően példamutatóan és eredményesen haladnak, illetve különösen példamutató és odaadó munkát végző oktatóit, szakoktatóit. Az Alapítvány 2010. évi tevékenységét – alapításának évéről lévén szó – a tevékenységéhez szükséges vagyon előteremtésének rendelte alá, és megteremtette annak legalapvetőbb anyagi feltételeit, hogy 2011. évtől kezdődően az Alapítvány a fenti célkitűzésekben foglaltaknak megfelelő diákok és tanáraik részére támogatást tudjon nyújtani.

Karsai Miklós

Szabolcsi Ferenc Emlékére Alapítvány

a Wesselényis Szakképzésért

a kuratórium elnöke

 

 

1. számú melléklet

A Szabolcsi Ferenc Emlékére a Wesselényis Szakképzésért Alapítvány 2010. évi egyszerűsített beszámolója

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. Forgóeszközök     247
6. I. Készletek      
7. II. Követelések     200
8. III. Értékpapírok      
9. IV. Pénzeszközök     47
10. Eszközök (aktívák) összesen     247
11. C. Saját tőke     247
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke     100
13. II. Tőkeváltozás/eredmény      
14. III. Lekötött tartalék      
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)     147
16. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
17. D. Tartalék      
18. E. Céltartalékok      
19. F. Kötelezettségek      
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek      
22. Források (passzívák) összesen     247

A beszámoló eredménylevezetése

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele     155
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek     155
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
4. a) alapítótól     3
5. b) központi költségvetéstől      
6. c) helyi önkormányzattól      
7. d) társadalombiztosítótól      
8. e) egyéb     152
9. f) továbbutalási céllal kapott      
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
12. 4. Tagdíjból származó bevétel      
13. 5. Egyéb bevétel      
14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele      
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
18. C. Tényleges pénzbevételek     155
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai     8
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások     8
22. Ebből továbbutalt támogatás      
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
25. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény     147
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye     147
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye      
34. H. Nem pénzben realizált eredmény      
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
36. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
37. Adózás előtti eredmény      
38. J. Fizetendő társasági adó      
39. K. Tárgyévi eredmény      
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye     147
41. 2. Vállalkozási  tevékenység tárgyévi eredménye      

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      
43. 1. Bérköltség      
44. ebből: – megbízási díjak      
45.            – tiszteletdíjak      
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések      
47. 3. Bérjárulékok      
48. B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások     8
49. C. Értékcsökkenési leírás      
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások      
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)      
52. F. Tárgyévben ÁPEH által kiutalt 1% összege      

Köszöntő

Feltöltve január 3, 2010 Szerző: szabolcsiferencalapitvany
Kategóriák: Uncategorized

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2010. február 23. napján jogerőssé vált 10.Pk.60.024/2010/2. számú végzésével 2340. sorszám alatt közhasznú alapítványként nyilvántartásba vette a Szabolcsi Ferenc Emlékére a Wesselényis Szakképzésért Alapítványt, mellyel a szervezet jogalanyiságot nyert.

Az Alapítványt a névadó néhai Szabolcsi Ferenc felesége, Szabolcsiné Kántor Éva hozta létre azzal a céllal, hogy a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium rászoruló, a szakmai ismeretek elsajátításában támogatásra érdemes diákok, illetve az intézmény szakképző tevékenységét anyagi lehetőségeihez mérten segítse. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Karsai Miklós, a névadó régi munkatársa, egyben az intézmény jelenlegi szakoktatója, tagjai pedig az iskola igazgatója, Gurbánné Papp Mária, valamint a névadó fia, Szabolcsi Ákos.

Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll, az arculat végleges kialakításáig kérjük szíves türelmüket.

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, legyen szíves az Alapítvány céljainak megvalósítását támogatni, ezáltal hozzájárulva a Névadó emlékének méltó megőrzéséhez. Az Alapítvány a CIB Banknál vezetett alábbi bankszámlaszámon fogadja a felajánlásokat:

10700048-49937101-51100005

Segítségüket előre is köszönjük!

Az Alapítvány Kuratóriuma